Základní
škola

Škola rodinného typu

ZŠ a MŠ Hlučín-Darkovičky je příspěvkovou organizací města Hlučín, je školou „rodinného typu“. Funguje na třech principech, jimiž jsou podpora, kvalita a úspěch.

Děti jsou podporovány při dosahování jejich osobního maxima a nacházení vnitřní motivace k práci a učení. Díky třídám s menším počtem žáků dává škola prostor individualitě ve vzdělávacím procesu.

Škola vytváří zdravé klima především vstřícnou a otevřenou komunikací, vzájemným respektem, spoluutvářením školní komunity a participací dětí na rozvoji školy (vrstevnické učení, stanovení pravidel, společná setkání „Scuky“).

Pedagogové ve výuce využívají aktivní metody, při kterých děti spolupracují a aktivně se podílejí na dosahování svých cílů. Podporují u dětí kooperativní způsob učení oproti soutěžení  a snaží se budovat bezpečné prostředí pro sebevyjádření.

Pedagogickou a výchovnou činnost zajišťuje stabilní kvalifikovaný sbor. Velkou předností školy je komplexnost personálního zázemí. Škola má speciálního pedagoga, logopeda, školního psychologa a dva asistenty pedagoga pro výuku. Je tak zajištěna maximální propojenost všech pro co nejefektivnější výchovně – vzdělávací proces dětí přímo v prostorách školy.

 Škola nabízí kvalitní a smysluplné vzdělání pro 21. století s užíváním strategií vedoucích k rozvoji vědomostí, dovedností a postojů dětí. Prostředí školy je nadstandartně vybavené, třídy disponují otevřeným nábytkem. Ve škole najdete samostatné prostory pro dvě oddělení školní družiny, jazykové centrum, knihovnu, školní zahradu a v blízkosti tělocvičnu.  Učení dětí dopomáhají  IPady, PC technika, dataprojektory v každé třídě, pomůcky k badatelsky orientované výuce, široká nabídka a dostupnost knih.

Pedagogové pravidelně zvyšují kvalitu a efektivitu své pedagogické práce (kurzy dalšího vzdělávání, účast na letních školách, supervize a mentoring, vzájemné náslechy). Každoročně se škola zaměřuje na posun v jedné ze vzdělávacích oblastí. Ať již se jedná o matematickou gramotnost, která je rozvíjena dle principů matematiky prof. Hejného, nebo o gramotnost čtenářskou realizovanou v roce letošním.  Pracuje na rozvoji čtenářských dovedností a strategií v dílnách čtení, připravuje lekce pro rodiče a děti, organizuje akci Noc s Andersenem.

Při plánování a hodnocení respektují pedagogové individualitu každého dítěte (sebehodnocení, reflexe práce, konzultace ve trojici učitel - dítě - rodič). Pro žáky jsou pořádány školní i mimoškolní aktivity, jako jsou školy v přírodě, lyžařské kurzy, plavecký výcvik, zájmové kroužky, dílny a lekce pro rodiče a děti, edukativní výlety, aj.

Cílem pedagogů je všestranný rozvoj každého dítěte tak, aby dostalo příležitost zažít úspěch. Žáci dosahují výborných vzdělávacích výsledků (účast v soutěžích, závěry hodnocení ČŠI, výsledky žáků na vyšším stupni). Děti jsou vedeny k samostatnosti a zodpovědnosti za vlastní učení, jejich hodnocení je doplněno o popisnou zpětnou vazbu, při konzultacích využívají žákovská portfolia. Cíleně se u žáků posiluje vnitřní motivace a  zodpovědnost za vlastní učení. Důraz je kladen na uvědomování si vlastních pokroků v učení, pozitivní ocenění a akceptace doporučení.

 • 03.06.2020
  thumb

  Dle vyhlášky č.211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 se bude vycházet z těchto kritérií:

 • 08.04.2020
  thumb

  Velikonoce už jsou tady, a tak přejeme Vám všichni dohromady bohatou pomlázku a hodně štěstí, hlavně však radost, jež jaro věští. 

  Veselé Velikonoce přejí zaměstanci ZŠ a MŠ Hlučín-Darkovičky.

 • 05.04.2020
  thumb
  V době uzavření naší školy nezahálíme. Pilně se pracuje na realizaci "Přírodní zahrady ZŠ Hlučín - Darkovičky". 
 • 11.03.2020
  thumb

  Od 11.3.2020 je  základní škola dle nařízení Ministerstva zdravotnictví uzavřena. Děti, chodící do školní jídelny, budou automaticky odhlášeny po celou dobu platnosti opatření.

 • 09.03.2020
  thumb
  Naše škola se  poprvé zapojí do akce na podporu dětského čtenářství s názvem Noc s Andersenem. Náhradní termín akce bude upřesněn.
 • 22.02.2020
  thumb
  Klub rodičů při ZŠ Hlučín-Darkovičky pořádá v sobotu 22.2.2020 MAŠKARNÍ KARNEVAL. Zahájení ve 14:00 v KD DARKOVIČKY.