Základní
škola

Škola rodinného typu

ZŠ a MŠ Hlučín-Darkovičky je příspěvkovou organizací města Hlučín, je školou „rodinného typu“. Funguje na třech principech, jimiž jsou podpora, kvalita a úspěch.

Děti jsou podporovány při dosahování jejich osobního maxima a nacházení vnitřní motivace k práci a učení. Díky třídám s menším počtem žáků dává škola prostor individualitě ve vzdělávacím procesu.

Škola vytváří zdravé klima především vstřícnou a otevřenou komunikací, vzájemným respektem, spoluutvářením školní komunity a participací dětí na rozvoji školy (vrstevnické učení, stanovení pravidel, společná setkání „Scuky“).

Pedagogové ve výuce využívají aktivní metody, při kterých děti spolupracují a aktivně se podílejí na dosahování svých cílů. Podporují u dětí kooperativní způsob učení oproti soutěžení  a snaží se budovat bezpečné prostředí pro sebevyjádření.

Pedagogickou a výchovnou činnost zajišťuje stabilní kvalifikovaný sbor. Velkou předností školy je komplexnost personálního zázemí. Škola má vlastního externího psychologa, speciální pedagogy, logopeda a asistenta pedagoga pro výuku. Je tak zajištěna maximální propojenost všech pro co nejefektivnější výchovně – vzdělávací proces dětí přímo v prostorách školy.

Škola nabízí kvalitní a smysluplné vzdělání pro 21. století s užíváním strategií vedoucích k rozvoji vědomostí, dovedností a postojů dětí. Prostředí školy je nadstandartně vybavené, třídy disponují otevřeným nábytkem. Ve škole najdete samostatné prostory pro dvě oddělení školní družiny, jazykové centrum, knihovnu, školní zahradu a v blízkosti tělocvičnu.  Učení dětí dopomáhají  IPady, PC technika, dataprojektory v každé třídě, pomůcky k badatelsky orientované výuce, široká nabídka a dostupnost knih.

Pedagogové pravidelně zvyšují kvalitu a efektivitu své pedagogické práce (kurzy dalšího vzdělávání, účast na letních školách, supervize a mentoring, vzájemné náslechy). Každoročně se škola zaměřuje na posun v jedné ze vzdělávacích oblastí. Ať již se jedná o matematickou gramotnost, která je rozvíjena dle principů matematiky prof. Hejného, nebo o gramotnost čtenářskou, na kterou se, v posledních letech, intenzivně zaměřujeme. Pracujeme na rozvoji čtenářských dovedností a strategií v dílnách čtení, připravujeme lekce pro rodiče a děti, organizujeme čtenářské akce. Nově ve výuce využíváme prvky informačních technologií a v rámci digitální gramotnosti učíme děti pracovat s dostupnými informacemi napříč různými předměty.

Při plánování a hodnocení respektují pedagogové individualitu každého dítěte (sebehodnocení, reflexe práce, konzultace ve trojici učitel - dítě - rodič). Pro žáky jsou pořádány školní i mimoškolní aktivity, jako jsou školy v přírodě, lyžařské kurzy, plavecký výcvik, zájmové kroužky, dílny a lekce pro rodiče a děti, edukativní výlety, aj.

Cílem pedagogů je všestranný rozvoj každého dítěte tak, aby dostalo příležitost zažít úspěch. Žáci dosahují výborných vzdělávacích výsledků (účast v soutěžích, závěry hodnocení ČŠI, výsledky žáků na vyšším stupni). Děti jsou vedeny k samostatnosti a zodpovědnosti za vlastní učení, jejich hodnocení je doplněno o popisnou zpětnou vazbu, při konzultacích využívají žákovská portfolia. Cíleně se u žáků posiluje vnitřní motivace a  zodpovědnost za vlastní učení. Důraz je kladen na uvědomování si vlastních pokroků v učení, pozitivní ocenění a akceptace doporučení.

 • 23.02.2024
  thumb
  V pátek 23. 2. 2023  se od 9:30 uskuteční v KD Darkovičky školní kolo RECITAČNÍ SOUTĚŽE. Zájemci mohou přijít podpořit děti naší ZŠ.
 • 13.02.2024
  thumb
  13. - 20. února 2024 se zapojujeme do "Týdne pro wellbeing ve škole", protože chceme školy, kde se všichni cítí dobře, navazují funkční a podpůrné vztahy a mohou naplno rozvinout svůj potenciál.
 • 09.10.2023
  thumb
  Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2023 - 2024. Schůzky budou zahájeny v týdnu 9. - 13. 10. 2023, vyjímku mají kroužky jiných organizací, které probíhají již od září (Sportovní gymnastika). Bližší informace k termínům a platbám jednotlivých kroužků si můžete přečíst v přiloženém dokumentu.
 • 29.09.2023
  thumb
  Podle ustanovení § 24,ods. 2 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji dne 29. 9. 2023 ředitelské volno.
 • 26.09.2023
  thumb
  Kroužek zábavných vědeckých pokusů pro děti 1. - 5. třídy bude na naší škole zahájen v úterý 10. 10. 2023 v době od 13:30 do 14:30 hodin. Podrobnější informace získáte na www.veselaveda.cz.
 • 04.09.2023
  thumb

  HARMONOGRAM 1. TÝDNE ŠKOLNÍHO ROKU