Základní
škola

Škola rodinného typu

ZŠ a MŠ Hlučín-Darkovičky je příspěvkovou organizací města Hlučín, je školou „rodinného typu“. Funguje na třech principech, jimiž jsou podpora, kvalita a úspěch.

Děti jsou podporovány při dosahování jejich osobního maxima a nacházení vnitřní motivace k práci a učení. Díky třídám s menším počtem žáků dává škola prostor individualitě ve vzdělávacím procesu.

Škola vytváří zdravé klima především vstřícnou a otevřenou komunikací, vzájemným respektem, spoluutvářením školní komunity a participací dětí na rozvoji školy (vrstevnické učení, stanovení pravidel, společná setkání „Scuky“).

Pedagogové ve výuce využívají aktivní metody, při kterých děti spolupracují a aktivně se podílejí na dosahování svých cílů. Podporují u dětí kooperativní způsob učení oproti soutěžení  a snaží se budovat bezpečné prostředí pro sebevyjádření.

Pedagogickou a výchovnou činnost zajišťuje stabilní kvalifikovaný sbor. Velkou předností školy je komplexnost personálního zázemí. Škola má speciálního pedagoga, logopeda a asistenta pedagoga pro výuku. Je tak zajištěna maximální propojenost všech pro co nejefektivnější výchovně – vzdělávací proces dětí přímo v prostorách školy.

Škola nabízí kvalitní a smysluplné vzdělání pro 21. století s užíváním strategií vedoucích k rozvoji vědomostí, dovedností a postojů dětí. Prostředí školy je nadstandartně vybavené, třídy disponují otevřeným nábytkem. Ve škole najdete samostatné prostory pro dvě oddělení školní družiny, jazykové centrum, knihovnu, školní zahradu a v blízkosti tělocvičnu.  Učení dětí dopomáhají  IPady, PC technika, dataprojektory v každé třídě, pomůcky k badatelsky orientované výuce, široká nabídka a dostupnost knih.

Pedagogové pravidelně zvyšují kvalitu a efektivitu své pedagogické práce (kurzy dalšího vzdělávání, účast na letních školách, supervize a mentoring, vzájemné náslechy). Každoročně se škola zaměřuje na posun v jedné ze vzdělávacích oblastí. Ať již se jedná o matematickou gramotnost, která je rozvíjena dle principů matematiky prof. Hejného, nebo o gramotnost čtenářskou realizovanou v roce letošním.  Pracuje na rozvoji čtenářských dovedností a strategií v dílnách čtení, připravuje lekce pro rodiče a děti, organizuje akci Noc s Andersenem.

Při plánování a hodnocení respektují pedagogové individualitu každého dítěte (sebehodnocení, reflexe práce, konzultace ve trojici učitel - dítě - rodič). Pro žáky jsou pořádány školní i mimoškolní aktivity, jako jsou školy v přírodě, lyžařské kurzy, plavecký výcvik, zájmové kroužky, dílny a lekce pro rodiče a děti, edukativní výlety, aj.

Cílem pedagogů je všestranný rozvoj každého dítěte tak, aby dostalo příležitost zažít úspěch. Žáci dosahují výborných vzdělávacích výsledků (účast v soutěžích, závěry hodnocení ČŠI, výsledky žáků na vyšším stupni). Děti jsou vedeny k samostatnosti a zodpovědnosti za vlastní učení, jejich hodnocení je doplněno o popisnou zpětnou vazbu, při konzultacích využívají žákovská portfolia. Cíleně se u žáků posiluje vnitřní motivace a  zodpovědnost za vlastní učení. Důraz je kladen na uvědomování si vlastních pokroků v učení, pozitivní ocenění a akceptace doporučení.

 • 17.06.2023
  thumb

  V sobotu 17. 6. 2023 proběhne na hřišti v Darkovičkách od 14,00 "Den dětí, aneb Darkovičky se baví". Na tuto akci vás srdečně zve Klub rodičů a ZŠ.

   

 • 12.05.2023
  thumb
  Srdečně zveme všechny rodiče a prarodiče v pátek 12. 5. 2023 na společné setkání dětí a dospělých. Sejdeme se v 17,00 v KD v Darkovičkách a společně oslavíme DEN MATEK.
 • 17.04.2023
  thumb

  V pátek 14. 4. 2023 se v naší škole konal zápis do 1. třídy školního roku 2023/2024. K zápisu se dostavilo 20 dětí. Všechny přijaté „předškoláky“ přivítáme ve škole ještě letos a to na akci „Hurá, budu školákem“, která se uskuteční vždy ve čtvrtek od 16.30h, v těchto termínech: 27. 4. 2023, 18. 5. 2023 a 8. 6. 2023.

   

 • 25.02.2023
  thumb
  Klub rodičů při ZŠ Hlučín-Darkovičky pořádá v sobotu 25.2.2023 MAŠKARNÍ KARNEVAL. Zahájení ve 14:00 v KD DARKOVIČKY. 
 • 03.02.2023
  thumb

  V době pololetních a jarních prázdnin můžete využít volnočasové aktivity v DDM Hlučín. Podrobnější informace v přiložených dokumentech. Přihlášky na www.ddmhlucin.cz.

 • 18.11.2022
  thumb
  Podle ustanovení § 24,ods. 2 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji dne 18. 11. 2022 ředitelské volno.