Základní
škola

Lidé

Mgr. Ing. Petra Fojtíková

ředitelka školy

Mgr. Ing. Petra Fojtíková

Vzdělání:

1994 – 1999    VŠB-TU Ostrava, ekonomická fakulta – Podnikatelství a management

2009 – 2014    Ostravská univerzita, pedagogická fakulta – Učitelství pro 1.stupeň ZŠ

 

Kurzy: 

Jak dělat matematiku zábavně

Mentální mapy ve výuce češtiny a cizích jazyků

Rozvíjíme čtenářskou gramotnost v předmětech 1. stupně ZŠ

Dotykové technologie a interaktivní metody vzdělávání

Možnosti využití dotykových technologií ve výuce

Reedukace vývojových poruch učení

Žák s potřebou podpůrných opatření v běžné ZŠ

Zlobivé děti

Zdravotník zotavovacích akcí

Certifikace v oboru Řízení lidských zdrojů (vedení lidí, komunikace)

 

Praxe:

(do roku 2010 – v personalistice a vzdělávání dospělých)

ZŠ Hlučín-Rovniny

ZŠ a MŠ Hlučín-Darkovičky

ZŠ a MŠ Šilheřovice

 

 

 

 

 

Mgr. Miroslava Foltýnková

učitelka 1. stupně

Mgr. Miroslava Foltýnková

Vzdělání

1984 – 1988 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, obor Učitelství 1. stupně ZŠ

1997 – 2001 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, obor Speciální pedagogika rozšiřující (státní zkouška z logopedie a specifických poruch učení)

 

Praxe

Základní škola Bolatice – učitelka 1. stupně

Základní škola Dolní Benešov – učitelka 1. stupně

Základní škola Hlučín – Rovniny – učitelka, speciální pedagožka a školní logopedka

Základní škola Hlučín – Darkovičky – učitelka, speciální pedagožka a školní logopedka

 

Kurzy a školení v oblastech:

Čtenářská gramotnost

Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT)

Strategie čtenářské gramotnosti pro 1. stupeň ZŠ

Interní mentor pro rozvoj čtenářství, čtenářské gramotnosti a práci s MUP

Dílna čtení a psaní

Čtenářské dílny

Výukový program čtení v 1. třídě

Čtení bez slabikování

 

Matematická gramotnost

Letní škola matematiky s metodou prof. Hejného pro pokročilé

Konference pro učitele 1. stupně

 

Osobnostní rozvoj

Vzdělávací kurz Nanečisto

Rozvoj kompetencí učitelů – Moderní pedagogické metody

Sebezkušenostní výcvikový kurz – Moderní škola

Typologie MBTI a její využití v základní a mateřské škole

Metody aktivního učení

Neklidné dítě

Třídní klima – jak ho utvářet, jak s ním pracovat, jak ho zjišťovat

Mentorský výcvik v projektu Spoluprací k profesionalitě

Formativní hodnocení

Structogram – triogram – typologie osobnosti

Jak vést obtížný rozhovor

 

Kolegiální rozvoj

Náslechy s kolegyněmi

Vzájemné mentorské vedení

 

Speciální pedagogika

Semináře rozšiřující logopedické vzdělání: Poruchy dětského hlasu, Opožděný vývoj řeči, Vývojová dysfázie, Terapeutické přístupy u dětí se specificky narušeným vývojem řeči, Řeč a komunikace jako životní princip a její patologie apod.

Autismus ve školní praxi

Výchova a vzdělávání žáků s diagnózou Aspergerův syndrom na základní škole

Vzájemné učení speciálních pedagogů v Centru kolegiální podpory na ZŠ Hlučín – Rovniny

Deficity dílčích funkcí v kognitivním pojetí

Proč a jak zařadit propojování mozkových hemisfér, Jak propojováním hemisfér podpořit vývoj předškoláka

Motorika, vnímání vlastního těla a řeč

Kurz Neuro-vývojové stimulace (NVS) – Pohybem se učíme

Kurz RMTI – 1 a 2, program na integraci primárních reflexů

 

Zájmy

Rodina, četba, hudba, turistika

Mgr. Hana Venglářová

učitelka 1. stupně

Mgr. Hana Venglářová

Už od malička jsem se chtěla stát paní učitelkou …

Proto jsem vystudovala:

 • 1988 – 1992 Gymnázium Hlučín
 • 1992 – 1996 Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity, obor učitelství pro II. stupeň, předměty  chemie a tělesná výchova

Učit, být s žáky a diskutovat s nimi mě naplňovalo. Mými prvními žáky byly děti v Ludgeřovicích …

 • 1997 – 2000  ZŠ Ludgeřovice – učitelka na II. stupni

Radostným obdobím bylo v mém životě mateřství a péče o své 2 dcery.

 • 2000 – 2008  „Mateřská dovolená“ s dcerami Martinou a Zuzanou

Když člověk přijme od života to, co mu právě přinese, může se ocitnout na místě, které je velice inspirující …

 • 2009 – do současnosti ZŠ Hlučín – Darkovičky – učitelka na I. stupni

Být učitelkou je pro mě ve spoustě věcí neustálá výzva a nekonečný proces poznávání. Chtít učit smysluplně, efektivně a s ohledem na potřeby žáků je to, co mě neustále vede dál …

 • 2016 - Studium Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, obor učitelství pro I. stupeň
 • Studium odborných kurzů, které zásadně ovlivnily mou výuku:

Oblast ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI

Čtením a psaním ke kritickému myšlení – RWCT

Rozvoj čtenářské gramotnosti dětí na 1. stupni – strategie a dovednosti, Dílna čtení a psaní

Letní škola v projektu Spirála – rozvoj čtenářství, mentor pro rozvoj čtenářství a práci s MUP

Genetická metoda

 

Oblast MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI

Letní škola matematiky s metodou prof. Hejného pro pokročilé

Oblast OSOBNOSTNÍHO ROZVOJE

Sebezkušenostní výcvikový kurz Moderní škola

Metody aktivního učení

Neklidné dítě

Třídní klima

Typologie osobnosti učitele a žáka – MBTI

Mentorský výcvik v projektu Spolupráci k profesionalitě

 

Oblast KOLEGIÁLNÍHO ROZVOJE

Náslechy s kolegyněmi

Párová výuka

Vzájemné mentorské vedení

 

A na čem pracuji teď?

Hledám cesty, jak učit co nejlépe. Být partnerem pro své žáky a podporovat je v jejich učení.

Mgr. Jana Šandalová

učitelka 1. stupně

Mgr. Jana Šandalová

Kde jsem studovala

Střední pedagogická škola Krnov

Pdf OU v Ostravě, bakalářský a magisterský studijní program Speciální pedagogika

SZZ z logopedie, psychopedie, integrativní SP a edukace osob s mentálním postižením

Studium učitelství 1. stupně

CŽV UPOL Systémová podpora inkluzivního vzdělávání: Katalog podpůrných opatření pro žáky s narušenou komunikační schopností (vývojová dysfázie)

 

Další vzdělávání

Zdravotník zotavovacích akcí

Metodicko-jazykový kurz anglického jazyka pro učitele MŠ a 1. stupně ZŠ

Jazykový kurz v zahraničí a další krátkodobé jazykové kurzy 

Letní škola matematiky s metodou prof. Hejného pro pokročilé

Konference pro učitele 1. stupně

Dílna čtení a psaní; Splývavé čtení a Genetická metoda od A do Z

Čtením a psaním ke kritickému myšlení RWCT – základní i pro pokročilé

Vzdělávací programy v rámci diagnostiky zralosti a logopedické intervence u dětí s ADHD

Deficity dílčích funkcí v kognitivním pojetí

Podpůrná opatření v praxi

Třídní klima - jak ho utvářet, jak s ním pracovat, jak ho zjišťovat

Typologie MBTI: Individualizace výchovy, výuky a učení 2020

 

Osobnostně sociální rozvoj

Mentorské dovednosti

Odborný metodik aktivity v projektu CESTA: Kolegiální podpora a Interní mentoring

Vzájemné učení speciálních pedagogů v Centru kolegiální podpory

Typologie MBTI jako cesta k sebepoznání a spolupráci v týmu 2019

    

Jsem učitelka i speciální pedagog

Koordinátor ŠVP

Koordinátor inkluze – spolupráce s odbornými pracovišti PPP a SPC

 

Sdílím a rozvíjím své zkušenosti a dovednosti

Zapojení do MAP pro vzdělávání Hlučínsko v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti

Rozvoj mentorských dovedností a vzájemné sdílení s kolegyněmi MŠ i ZŠ

Spolupráce s asistentkou pedagoga na utváření kolektivu se zaměřením na pozitivní klima

Zaměření na vzdělávací pokrok každého žáka s poskytováním zpětné vazby

 

Energii, nápady, inspiraci nacházím v hudbě, rodině, přírodě

Hraní a zpívání v country a folkové kapele

Příprava tanečních a pěveckých vystoupení nejen s dětmi, ale také se seniorkami

Čtení, jízda na kole, turistika

 

Mám ráda svou rodinu a děti

Rodina je pro mě důležitá, stejně jako přátelství a zdraví.

Miluji svá vnoučata a jsem ráda za každou chvíli s nimi.

      

Práce s dětmi mě těší, oceňuji vzájemnou důvěru a vážím si dobré spolupráce s jejich rodiči.

 

Mgr. Kateřina Pytlíková

učitelka 1. stupně

Mgr. Kateřina Pytlíková

Vzdělání:

2007 – 2011 Filozofická fakulta Ostravské univerzity, bakalářské studium, obor Francouzština ve sféře podnikání

2014 – 2015 KVIC Opava, studium Asistent pedagoga

2014 – 2019 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, magisterské studium, obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

 

Kurzy:

Čtením a psaním ke kritickému myšlení pro pokročilé (RWCT)

Jazykový kurz Malta „Fluent English“

Letní škola matematiky s metodou prof. Hejného pro začátečníky

Konference pro učitele 1.stupně

Mentorský výcvik v projektu Spolupráci k profesionalitě

 

Praxe:

Výchova a vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra

Základní škola Dětská, Ostrava – Poruba, vychovatelka školní družiny

Základní škola Hlučín – Darkovičky, vychovatelka školní družiny

Základní škola Hlučín – Darkovičky, učitelka 1. stupně

Mgr. Barbora Steigerová

učitelka 1. stupně

Mgr. Barbora Steigerová

JÁ:

VZDĚLÁNÍ:

2012–2016

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba

2016 -  2021

Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Ostrava – obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

KURZY:

Jazyková výchova u dětí předškolního a mladšího školního věku - předčtenářská gramotnost

Rozvoj smyslového vnímání

Nácvik čtení genetickou metodou

 

Genetická metoda

První třída – na co se můžete těšit, na co se připravit?

Děti bez hranic

Podpůrná opatření v praxi

Mgr. Veronika Faiková

učitelka 1. stupně

Mgr. Veronika Faiková

Vzdělání:
2010-2015  Univerzita Palackého v Olomouci, obor: Učitelství pro 1.stupeň a speciální pedagogika
2006-2010  SOŠ AHOL, obor: Pedagogické lyceum

Kurzy a programy:
Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT)
Letní škola s metodou prof. Hejného 
Základy znakového jazyka

Zájmy:
lyžování, volejbal

Taťána Kotlařová

vychovatelka školní družiny

Taťána Kotlařová

Vzdělání:
Střední pedagogická škola v Krnově, obor Vychovatelství

Kurzy:
Vzdělávací program EVVO
Zážitkovou formou k výchově
Kurz keramiky
Zdravotník zotavovacích akcí
Třída plná pohody
Právní vědomí vedoucího vychovatele
Timemanagement ve školské praxi

Praxe:
1983-1988  Základní škola Ludgeřovice
od r. 1990  Základní škola Hlučín - Darkovičky - vychovatelka, od 3/2017 asistentka pedagoga

Záliby:
moje rodina, hudba, příroda, výtvarné a ruční práce

Zdeňka Fojtíková

vychovatelka školní družiny

Zdeňka Fojtíková

Vzdělání:

1990 - 1994 Střední pdagogická škola Krnov, Vychovatelství

Kurzy:

Vzdělávací programy (DVPP):

Hrajeme si s psychomotorikou, Využití her v rámci prevence rizikových jevů, Škádlení nebo šikana, Neklidné dítě ve škole

Prvky muzikofiletiky, Hudební nástroje - cesta k rozvoji hudební inteligence dětí, Drumben - pomocník v ped.praxi, Jóga pro děti

Zdravotník zotavovacích akcí (pravidelné přeškolování)

Absolvování odborné přípravy hlavních vedoucích dětských táborů (osvědčení MŠMT)

Seminář country tanců

Praxe:

1994 - 2017 Centrum volného času Kravaře - pedagog volného času

od r. 2017 Základní škola Hlučín - Darkovičky - vychovatelka školní družiny, asistentka ředitelky

Záliby:

příroda, turistika, cyklo, četba, jóga

 

 

 

 • 05.04.2024
  thumb
  V Pátek 5. 4. 2024 se žáci a zaměstnanci ZŠ Darkovičky již tradičně přidávají svou účastí k celorepublikové akci "Ukliďme Česko". 
 • 23.02.2024
  thumb
  V pátek 23. 2. 2023  se od 9:30 uskuteční v KD Darkovičky školní kolo RECITAČNÍ SOUTĚŽE. Zájemci mohou přijít podpořit děti naší ZŠ.
 • 13.02.2024
  thumb
  13. - 20. února 2024 se zapojujeme do "Týdne pro wellbeing ve škole", protože chceme školy, kde se všichni cítí dobře, navazují funkční a podpůrné vztahy a mohou naplno rozvinout svůj potenciál.
 • 09.10.2023
  thumb
  Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2023 - 2024. Schůzky budou zahájeny v týdnu 9. - 13. 10. 2023, vyjímku mají kroužky jiných organizací, které probíhají již od září (Sportovní gymnastika). Bližší informace k termínům a platbám jednotlivých kroužků si můžete přečíst v přiloženém dokumentu.
 • 29.09.2023
  thumb
  Podle ustanovení § 24,ods. 2 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji dne 29. 9. 2023 ředitelské volno.
 • 26.09.2023
  thumb
  Kroužek zábavných vědeckých pokusů pro děti 1. - 5. třídy bude na naší škole zahájen v úterý 10. 10. 2023 v době od 13:30 do 14:30 hodin. Podrobnější informace získáte na www.veselaveda.cz.