Základní
škola

Čtenářství na naší škole

 

„Platí-li, že vzdělání je důsledek čtení, pak platí i to, že upadá-li čtenářská gramotnost, snižuje se zákonitě i celková úroveň vzdělání.“

J. Trávníček

Čtenářem se člověk nestane jen tak, musí se ke čtení pročíst. Potřeba číst však není u dětí samozřejmostí, neboť je velmi náročné. Čtení totiž vyžaduje od čtenáře aktivitu, kterou by mělo doplňovat myšlení. Není to tedy snadná činnost. Je zdlouhavá a vyžaduje trpělivost. Právě v tomto období je pro děti důležitá podpora dospělých. Svým působením by měli vzbudit u dítěte zájem o četbu a co nejvíce zpříjemnit čtení společně prožitými chvílemi. Záměrně a zároveň nenápadně na dítě působit a vhodnými prostředky rozvíjet u každého dítěte čtenářství a tím podpořit čtenářskou gramotnost.

Co je to ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST?

Je to celoživotně rozvíjející se vybavenost člověka vědomostmi, dovednostmi, schopnostmi a hodnotami potřebnými pro užívání všech druhů textů, se kterými se setkává.  Čtenářsky gramotný člověk rozumí psanému, přemýšlí nad textem a je schopen jej využít k dosažení vlastních cílů, k rozvoji vlastních vědomostí a potenciálu. Čtenáři čtou, aby se učili, aby se zapojili do společenství čtenářů, a také pro zábavu.

Jak podporujeme ROZVOJ ČTENÁŘSTVÍ A ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI u našich žáků?

 • Vytváříme vhodné podmínky:
 1. Nikdo na naší škole nepovažuje čtení za ztrátu času a snažíme se být pro žáky modelem čtenáře.
 2. Žáci mají dostatek času na čtení ve škole v hodinách Dílen čtení, které jsou součástí rozvrhu.
 3. Učitelky žákům předčítají i tehdy, když už sami umějí číst.
 4. Naše škola nabízí svým žákům výběr různorodých knih, které máme ve školní knihovně nebo na chodbách.
 5. Žáci si mohou vybírat knihy podle vlastní volby.
 6. Dáváme žákům prostor pro sdílení  čtenářských zážitků a propojujeme čtení se psaním (referáty, vizitky, čtenářské úkoly, metody kritického myšlení).
 7. Učitelky umějí čtení vyučovat (ovládají čtenářské strategie, umějí modelovat a vést žáky k výběru textu) a dokáží svým žákům doporučit vhodnou knihu, která by je mohla zaujmout.
 • Volíme vhodné metody:

Učíme číst genetickou metodou a při práci s texty volíme metody Kritického myšlení.

 • Nabízíme příležitosti:

Dílny čtení a psaní máme součástí výuky, společně čteme příběhy, které mají zajímavý potenciál. Pořádáme odpolední Lekce s rodiči nad zajímavou knihou a seznamujeme je tak s tím, jak pracujeme. Vybízíme starší čtenáře k předčítání mladším spolužákům a spolupracujeme s učitelkami mateřské školy. Uspořádali jsme s pomocí rodičů Burzu knih a účastníme se projektu Noc s Andersenem.

Jaké čtenáře bychom rády vychovaly? Takové, kteří …

 • rádi čtou a čtení je pro ně jedna z možností, jak trávit svůj volný čas.
 • přemýšlí o obsahu i smyslu čteného.
 • vyvozují z přečteného závěry, hodnotí text a rozpoznají záměr autora.
 • dokáží si poradit s různými texty a využít je ke svým studijním účelům.
 • sdílí zážitky z četby s ostatními spolužáky.
 • ví, že čtenářství souvisí se vzděláním a čtenářské dovednosti zúročují ve svém životě.
 • 05.04.2024
  thumb
  V Pátek 5. 4. 2024 se žáci a zaměstnanci ZŠ Darkovičky již tradičně přidávají svou účastí k celorepublikové akci "Ukliďme Česko". 
 • 23.02.2024
  thumb
  V pátek 23. 2. 2023  se od 9:30 uskuteční v KD Darkovičky školní kolo RECITAČNÍ SOUTĚŽE. Zájemci mohou přijít podpořit děti naší ZŠ.
 • 13.02.2024
  thumb
  13. - 20. února 2024 se zapojujeme do "Týdne pro wellbeing ve škole", protože chceme školy, kde se všichni cítí dobře, navazují funkční a podpůrné vztahy a mohou naplno rozvinout svůj potenciál.
 • 09.10.2023
  thumb
  Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2023 - 2024. Schůzky budou zahájeny v týdnu 9. - 13. 10. 2023, vyjímku mají kroužky jiných organizací, které probíhají již od září (Sportovní gymnastika). Bližší informace k termínům a platbám jednotlivých kroužků si můžete přečíst v přiloženém dokumentu.
 • 29.09.2023
  thumb
  Podle ustanovení § 24,ods. 2 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji dne 29. 9. 2023 ředitelské volno.
 • 26.09.2023
  thumb
  Kroužek zábavných vědeckých pokusů pro děti 1. - 5. třídy bude na naší škole zahájen v úterý 10. 10. 2023 v době od 13:30 do 14:30 hodin. Podrobnější informace získáte na www.veselaveda.cz.