Základní
škola

Kooperativní způsob výuky

Kooperativní způsob výuky

Na naší škole podporujeme kooperativní způsob výuky. Kooperace znamená spolupráce žáků, která je zaměřena na dosažení společného cíle. Žáci se učí rozdělit si sociální role, naplánovat celou činnost, rozdělit si dílčí úkoly, vzájemně si pomáhat, radit si, podporovat jeden druhého, spojovat výsledky do většího celku a hodnotit přínos jednotlivých členů. Mezi naše základní pilíře kooperativní výuky patří sdílení, spolupráce a podpora.

Díky kooperativní výuce rozvíjíme u žáků tyto klíčové kompetence:

kompetence k učení - žák ví, jak se učit, proč se učit, chápe propojení informací, bádá a poznává

kompetence k řešení problémů – žák samostatně problémy řeší, kriticky myslí, činí rozhodnutí a uvědomuje si za ně odpovědnost

kompetence komunikativní – žák se učí formulovat a vyjadřovat své myšlenky, naslouchat

kompetence sociální a personální –  žák účinně spolupracuje ve skupině, přispívá k diskuzi

kompetence občanské –  žák respektuje hodnoty druhých

Kooperativní způsob výuky naplňujeme těmito body:
 • vytváříme s dětmi společná pravidla

 • zařazujeme častou skupinovou práci a hry na podporu spolupráce a komunikace

 • učíme se sdílet své názory a naslouchat si

 • zaměřujeme se na vzájemné ocenění a sebehodnocení

 • místo kritiky si dáváme doporučení

 • vedeme diskuze, ve kterých se žáci nebojí říct svůj názor

 • ve výuce vytváříme podmínky k zapojení všech žáků

 • určujeme cíle, podporujeme činnost žáků, vedeme je ke kooperaci a k reflexi svého výkonu

 • komunikaci bereme jako důležitou součást výuky

 • učíme žáky myslet nahlas

 • chybu bereme jako součást výuky, z které se můžeme poučit do příště

 • vedeme děti k vzájemnému respektu a důvěře

 • učíme žáky přebrat odpovědnost za učení i za chyby

 

 

 • 05.04.2024
  thumb
  V Pátek 5. 4. 2024 se žáci a zaměstnanci ZŠ Darkovičky již tradičně přidávají svou účastí k celorepublikové akci "Ukliďme Česko". 
 • 23.02.2024
  thumb
  V pátek 23. 2. 2023  se od 9:30 uskuteční v KD Darkovičky školní kolo RECITAČNÍ SOUTĚŽE. Zájemci mohou přijít podpořit děti naší ZŠ.
 • 13.02.2024
  thumb
  13. - 20. února 2024 se zapojujeme do "Týdne pro wellbeing ve škole", protože chceme školy, kde se všichni cítí dobře, navazují funkční a podpůrné vztahy a mohou naplno rozvinout svůj potenciál.
 • 09.10.2023
  thumb
  Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2023 - 2024. Schůzky budou zahájeny v týdnu 9. - 13. 10. 2023, vyjímku mají kroužky jiných organizací, které probíhají již od září (Sportovní gymnastika). Bližší informace k termínům a platbám jednotlivých kroužků si můžete přečíst v přiloženém dokumentu.
 • 29.09.2023
  thumb
  Podle ustanovení § 24,ods. 2 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji dne 29. 9. 2023 ředitelské volno.
 • 26.09.2023
  thumb
  Kroužek zábavných vědeckých pokusů pro děti 1. - 5. třídy bude na naší škole zahájen v úterý 10. 10. 2023 v době od 13:30 do 14:30 hodin. Podrobnější informace získáte na www.veselaveda.cz.