Základní
škola

Kooperativní způsob výuky

Kooperativní způsob výuky

Na naší škole podporujeme kooperativní způsob výuky. Kooperace znamená spolupráce žáků, která je zaměřena na dosažení společného cíle. Žáci se učí rozdělit si sociální role, naplánovat celou činnost, rozdělit si dílčí úkoly, vzájemně si pomáhat, radit si, podporovat jeden druhého, spojovat výsledky do většího celku a hodnotit přínos jednotlivých členů. Mezi naše základní pilíře kooperativní výuky patří sdílení, spolupráce a podpora.

Díky kooperativní výuce rozvíjíme u žáků tyto klíčové kompetence:

kompetence k učení - žák ví, jak se učit, proč se učit, chápe propojení informací, bádá a poznává

kompetence k řešení problémů – žák samostatně problémy řeší, kriticky myslí, činí rozhodnutí a uvědomuje si za ně odpovědnost

kompetence komunikativní – žák se učí formulovat a vyjadřovat své myšlenky, naslouchat

kompetence sociální a personální –  žák účinně spolupracuje ve skupině, přispívá k diskuzi

kompetence občanské –  žák respektuje hodnoty druhých

Kooperativní způsob výuky naplňujeme těmito body:
 • vytváříme s dětmi společná pravidla

 • zařazujeme častou skupinovou práci a hry na podporu spolupráce a komunikace

 • učíme se sdílet své názory a naslouchat si

 • zaměřujeme se na vzájemné ocenění a sebehodnocení

 • místo kritiky si dáváme doporučení

 • vedeme diskuze, ve kterých se žáci nebojí říct svůj názor

 • ve výuce vytváříme podmínky k zapojení všech žáků

 • určujeme cíle, podporujeme činnost žáků, vedeme je ke kooperaci a k reflexi svého výkonu

 • komunikaci bereme jako důležitou součást výuky

 • učíme žáky myslet nahlas

 • chybu bereme jako součást výuky, z které se můžeme poučit do příště

 • vedeme děti k vzájemnému respektu a důvěře

 • učíme žáky přebrat odpovědnost za učení i za chyby

 

 

 • 03.06.2020
  thumb

  Dle vyhlášky č.211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 se bude vycházet z těchto kritérií:

 • 08.04.2020
  thumb

  Velikonoce už jsou tady, a tak přejeme Vám všichni dohromady bohatou pomlázku a hodně štěstí, hlavně však radost, jež jaro věští. 

  Veselé Velikonoce přejí zaměstanci ZŠ a MŠ Hlučín-Darkovičky.

 • 05.04.2020
  thumb
  V době uzavření naší školy nezahálíme. Pilně se pracuje na realizaci "Přírodní zahrady ZŠ Hlučín - Darkovičky". 
 • 11.03.2020
  thumb

  Od 11.3.2020 je  základní škola dle nařízení Ministerstva zdravotnictví uzavřena. Děti, chodící do školní jídelny, budou automaticky odhlášeny po celou dobu platnosti opatření.

 • 09.03.2020
  thumb
  Naše škola se  poprvé zapojí do akce na podporu dětského čtenářství s názvem Noc s Andersenem. Náhradní termín akce bude upřesněn.
 • 22.02.2020
  thumb
  Klub rodičů při ZŠ Hlučín-Darkovičky pořádá v sobotu 22.2.2020 MAŠKARNÍ KARNEVAL. Zahájení ve 14:00 v KD DARKOVIČKY.