Základní
škola

Profil školy

Základní škola Hlučín-Darkovičky je školou rodinného typu pro děti od 6 do 11 let.  
Nachází se v příjemném prostředí okrajové městské části Hlučína, obklopena školní zahradou. Nabízí vzdělávání dětí v 1. až 5. ročníků, přičemž každý ročník je zastoupen samostatnou třídou. V současné době školu navštěvuje 95 dětí, vzdělávání poskytuje 7 pedagogických pracovníků, 2 vychovatelky školní družiny a 3 správní zaměstnanci. Ve škole působí školní psycholog a pro pedagogy také interní mentor.

Naše vize je společně tvořit školu jako otevřené vzdělávací, informační a kulturní centrum pro žáky a veřejnost.

Co nabízíme?

 • bezpečné a přátelské prostředí pro žáky, rodiče a pedagogy
 • všeobecné vzdělávání
 • individuální přístup a rozvoj vnitřní motivace každého žáka
 • aktivní zapojení žáků do učení prostřednictvím aktivizačních metod a forem práce (výuka v centrech aktivit, integrovaná tematická výuka)
 • individuální organizaci výuky (nezvoníme, vyučujeme v blocích, využíváme metody kritického myšlení, zaměřujeme se na čtenářskou a matematickou gramotnost, badatelsky orientované učení)
 • od roku 2012 výuku podle inovovaného vlastního Školního vzdělávacího programu
 • důraz na rozvoj čtenářské gramotnosti již od 1. třídy - výuka genetickou metodou, čtenářské dílny s rodiči i ve třídě
 • výuku anglického jazyka od 1. třídy - dělíme na skupiny maximálně do 13 dětí
 • zapojení žáků do projektů napříč školou - projektové dny
 • vybudování nové přístavby školy včetně šaten a kmenových učeben
 • kvalitní vybavení školy (nový nábytek ve třídách, koberce, boxy, interaktivní tabule nebo interaktivní dataprojektory ve všech třídách, samostatná jazyková učebna, využívání IPaD tabletů při výuce)
 • plavecký výcvik od 2. do 4. ročníku
 • pravidelné konzultace třídních učitelů s rodiči a žáky ve trojicích (využívání portfolií k hodnocení)
 • program školní družiny od 6,30 do 16,15
 • pestrou nabídku mimoškolních aktivit  - škola v přírodě, lyžařský výcvik, maškarní ples, drakiáda, dílny a vystoupení pro rodiče, Den dětí aneb Darkovičky se baví, Mikulášská nadílku, Rozsvícení vánočního stromu - dílny
 • zájmové kroužky přímo ve škole - Hra na flétnu, Keramika, Výtvarný kroužek, Zálesák, Hrajeme si spolu, Stolní tenis, Fotbal a florbal, Veselá věda, Taneční kroužek
 • projekt pro předškoláky - Hurá, budu školákem!

Zázemí školy

Škola je třípodlažní, cihlová. V nedávných letech prošla rozsáhlejší rekonstrukcí - výměna oken, výstavba školní jídelny a školní družiny v podkroví. V roce 2014 byla dokončena  přístavba školy zahrnující 2 nové kmenové učebny, šatny a technické zázemí. Zároveň se provedlo zateplení celého objektu, výměna střešní krytiny a výstavba čov.

Součásti školy

 • školní družina  - 2 smíšená oddělení včetně ranní družiny
 • školní jídelna - výdejna, obědy jsou pro žáky dováženy ze Základní školy Hlučín, Hornická 7.

Vybavení školy

prostorové

5 kmenových tříd
1 jazyková učebna
1 třída pro výuku hudební výchovy
2 třídy školní družiny
jídelna
ředitelna, sborovna
šatny s individuálními skříňkami
školní zahrada
tělocvična obce pro TV                                                                                                                                            multifunkční hřiště obce pro TV

technické

WiFi připojení
jazyková učebna s 15 PC a 15 IPad tablety pro žáky
1 interaktivní Smart tabule
1 dataprojektor
4 tabule s interaktivními dataprojektory
7 I PaD tabletů pro žáky, I Pady pro učitele
notebooky pro učitele                                                                                                                                                          1 vizualizér
1 tiskárna černobílá, 1 tiskárna barevná

materiální

kmenové třídy
výškově stavitelné stoly a židle
interaktivní dataprojektory
koberce ve třídách a školní družině
klavír, varhany nebo kytara
multimediální technika
hry, hračky a pomůcky pro volnočasové aktivity

 

 • 27.03.2020
  thumb
  Naše škola se 27.3.2020 od 18,00 poprvé zapojí do akce na podporu dětského čtenářství s názvem Noc s Andersenem.
 • 22.02.2020
  thumb
  Klub rodičů při ZŠ Hlučín-Darkovičky pořádá v sobotu 22.2.2020 MAŠKARNÍ KARNEVAL. Zahájení ve 14:00 v KD DARKOVIČKY. 
 • 10.12.2019
  thumb
  V úterý 10. 12. 2019 od 16,00 hodin proběhnou v jednotlivých třídách čtenářské lekce. Od 17,00 zahájíme BURZU KNIH. 
 • 18.10.2019
  thumb
  Klub rodičů při ZŠ Hlučín-Darkovičky pořádá v sobotu 16. 11. 2019 od 20:00 v KD Darkovičky ŠKOLNÍ VEČÍREK, který je jako každý rok v duchu "Dobře se bav a protancuj střevíce".
 • 16.09.2019
  thumb
  Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2019 - 2020. Schůzky (s vyjímkou Klubu logických a deskových her) budou zahájeny v týdnu 14. - 18. 10. 2019. 
 • 02.09.2019
  thumb

  ZMĚNA MÍSTA ZAHÁJENÍ - PRO NEPŘÍZNIVÉ POČASÍ PROBĚHNE ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU  2.9.2019 OD 8:30 V TĚLOCVIČNĚ.