Základní
škola

Matematická gramotnost

Kvalitu matematické zdatnosti člověka určuje jeho schopnost uvidět a uchopit problém, umět  jej  zkoumat,  umět  experimentovat  a  evidovat  pozorované  jevy,  umět  z  jevů vyvozovat zákonitosti a tyto zdůvodňovat, umět
o problému diskutovat a pomocí diskuse jej i řešit“.

Hejný, Krpec

Co je to MATEMATICKÁ GRAMOTNOST?

Matematická gramotnost je schopnost jedince poznat a pochopit roli, kterou hraje matematika ve světě, dělat dobře podložené úsudky a proniknout do matematiky tak, aby splňovala jeho životní potřeby jako tvořivého, zainteresovaného a přemýšlivého občana.

Jak podporujeme ROZVOJ MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI u našich žáků?

Matematika je pro děti zábavná.

Všechny matematické úlohy jsou postaveny tak, aby jejich řešení děti bavilo.  Výuka žáky aktivizuje, vnitřně motivuje a díky atmosféře ve třídě si dopřávají radost z úspěchu. Vzájemná diskuse žáků nad problémem je účinným nástrojem vnitřního rozvoje žáků.

Naše matematika vede k samostatnému myšlení.

U dětí převažuje vnitřní motivace, jsou proto samostatnější v myšlení i rozhodování.  Na hodinách pracují s velkým zájmem, úlohy je nutí přemýšlet a snaží se přijít věcem na kloub. Během výuky rozvíjíme kritické myšlení  a kreativitu. Úlohy jsou stavěny na přesvědčení, že poznatek získaný vlastní úvahou je kvalitnější než poznatek převzatý.

Podporujeme děti, aby si chybu samy našly a poučily se z ní.

Analýza chyby vede k hlubší zkušenosti, díky které si děti daleko lépe pamatují dané poznatky. Chyby využíváme jako prostředek k učení, učíme je vysvětlovat, proč chybu udělaly. Vzájemná důvěra mezi dítětem a učitelem pak podporuje radost žáků z odvedené práce.

Děti si na základě vlastní zkušenosti vyvodí vzorec, poučku nebo pravidlo.

Stavíme na přirozené konkrétní zkušenosti, ze které pak dítě dokáže udělat obecný úsudek.  Některá prostředí vycházejí ze zkušeností dětí a z běžného života – například krokování, schody, rodina, autobus. Jiná využívají u dětí oblíbenou činnost – řešení rébusů, hlavolamů, doplňovaček, hraní her.

Učíme se navzájem, spolupracujeme a respektujeme se.

Zaměřujeme se na to, aby si děti ve škole neosvojovaly pouhé znalosti, ale především schopnosti najít vlastní řešení, spolupracovat a komunikovat. Společně hledáme řešení obtížných úkolů. Děti nachází různé způsoby řešení, diskutují o nich a obhajují je. Diskuse a argumentace nad řešením úkolu vede k rozvoji osobnosti každého ve třídě.

Náš styl učení odbourává strach, který blokuje přemýšlení.

Povzbuzujeme děti při neúspěchu a pomáháme jim otázkami, které je vedou k tomu, aby si na řešení přišly samy. Jdeme cestou, která vyžaduje trpělivost a čas. Matematika u nás není předkládána jako soubor znalostí, ale jako soubor problémů, které řešíme. Získané dovednosti i znalosti jsou trvalé a schopné dalšího rozvoje.

Zabýváme se otázkou jak učit, tak aby každé dítě a každý žák dosáhl maximálního rozvoje svých schopností v matematické gramotnosti.

Po společné domluvě vznikl plán vzájemné spolupráce MŠ a ZŠ, učitelky připravily a zrealizovaly  párovou výuku matematiky pro děti předškoláků a dětí dané třídy. Formou dílen a matematické kavárničky se rodiče aktivně seznámili s výukou matematiky. Proběhla beseda s PhDr. Jitkou Michnovou a PhDr. Evou Bomerovou (spoluautorky učebnice matematiky podle prof. Hejného). Chceme učit matematiku s porozuměním, zodpovědně a zajímavě. Účastníme se seminářů a školení a i nadále budeme podporovat spolupráci  s rodiči a odborníky.

 • 01.07.2024
  thumb
  V době hlavních prázdnin bude školní družina ZŠ zprovozněna v termínu 8. 7. - 12. 7. 2024, předem přihlášeným žákům. Mimo tento termín bude škola i školní družina ZŠ od 1. 7. do 30. 8. 2024 uzavřena.
 • 05.04.2024
  thumb
  V Pátek 5. 4. 2024 se žáci a zaměstnanci ZŠ Darkovičky již tradičně přidávají svou účastí k celorepublikové akci "Ukliďme Česko". 
 • 23.02.2024
  thumb
  V pátek 23. 2. 2023  se od 9:30 uskuteční v KD Darkovičky školní kolo RECITAČNÍ SOUTĚŽE. Zájemci mohou přijít podpořit děti naší ZŠ.
 • 13.02.2024
  thumb
  13. - 20. února 2024 se zapojujeme do "Týdne pro wellbeing ve škole", protože chceme školy, kde se všichni cítí dobře, navazují funkční a podpůrné vztahy a mohou naplno rozvinout svůj potenciál.
 • 09.10.2023
  thumb
  Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2023 - 2024. Schůzky budou zahájeny v týdnu 9. - 13. 10. 2023, vyjímku mají kroužky jiných organizací, které probíhají již od září (Sportovní gymnastika). Bližší informace k termínům a platbám jednotlivých kroužků si můžete přečíst v přiloženém dokumentu.
 • 29.09.2023
  thumb
  Podle ustanovení § 24,ods. 2 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji dne 29. 9. 2023 ředitelské volno.